4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Από: 01-11-2024 - Μέχρι: 03-11-2024
Τοποθεσία: Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)