5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΠαΔΕ / ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Από: 17-02-2023 - Μέχρι: 18-02-2023
Τοποθεσία: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ι.Ε.)